ผลกระทบจากความหลากหลายของยีนอินเตอร์เฟียรอนแกมม่าอินดิวซิเบิลโปรตีนเทนต่อโรคตับ ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีชาวไทย

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ผลกระทบจากความหลากหลายของยีนอินเตอร์เฟียรอนแกมม่าอินดิวซิเบิลโปรตีนเทนต่อโรคตับ ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีชาวไทย
เจ้าของผลงาน :  อภิคุณ ตุนก่อ
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ไวรัสเอชไอวี, อินเตอร์เฟียรอนแกมม่าอินดิวซิเบิลโปรตีนเทน, ความหลากหลายนิวคลีโอไทด์เดี่ยว, ภาวะค่าเอนไซม์ตับสูง, ภาวะพังผืดในตับ
หน่วยงาน :  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเลิดสิน 190 ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
คำอธิบาย :  ผลกระทบจากความหลากหลายของยีนอินเตอร์เฟียรอนแกมม่าอินดิวซิเบิลโปรตีนเทนต่อโรคตับในผู้ติดเชื้อเอชไอวีชาวไทย การศึกษาในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีชาวไทยครั้งนี้ มีความถี่ของ SNP ในยีน IP-10 ที่ตำแหน่ง G-201A และตำแหน่ง 1596C/T คล้ายคลึงกับการศึกษาที่ผ่านมาในประชากรอื่น ๆ แต่ไม่พบความสัมพันธ์ของ SNP ในยีน IP-10 ทั้งสองตำแหน่งกับภาวะแทรกซ้อนที่ตับรวมถึงความรุนแรงของการติดเชื้อในผู้ติดเชื้อเอชไอวีชาวไทยทั้งหมด และในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีแบบเดี่ยวที่ศึกษา ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เป็นข้อมูลที่แสดงบทบาทของปัจจัยทางพันธุกรรมในการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ตับในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่อาจมีประโยชน์ในการพัฒนาวิธีวางแผนการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีชาวไทยต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710