ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสาธิตการให้น้ำชลประทานแก่กระเทียมพันธุ์พื้นเมือง ของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปารณีย์ เผ่าภูธร
เจ้าของผลงานร่วม สมพร กันธวงค์ , ณัฐพัชร์ วงษ์ศุภลักษณ์
คำสำคัญ การสาธิต;การให้น้ำชลประทาน;K’p;กระเทียมพันธุ์พื้นเมือง
หน่วยงาน กรมชลประทาน
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตรมีอยู่อย่างจำกัดไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร การพัฒนาแหล่งน้ำมีปัญหาและอุปสรรคมาก กรมชลประทานตระหนักในการแก้ไขปัญหา คือ ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน โดยหวังให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำได้ช่วยกันดูแลรักษาระบบชลประทานได้ด้วยตนเอง จนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำชลประทานอย่างถูกต้อง เช่น เมื่อปี 2558-2559 เกิดภัยแล้งอย่างรุนแรงต้องประกาศงดการปลูกข้าวและสนับสนุนปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวในฤดูแล้ง กระเทียมเป็นพืชทางเลือกที่ใช้น้ำน้อยที่น่าปลูก
ข้อมูลเพิ่มเติม http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/iwmd/omdirrw/paper/paper023.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การสาธิตการให้น้ำชลประทานแก่กระเทียมพันธุ์พื้นเมือง ของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง