ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลกระทบจากการระบายน้ำทำเทือกนาหว่านน้ำตมที่มีผลต่อคลองชลประทานและการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีที่ 2
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อุดมเกียรติ เกิดสม
เจ้าของผลงานร่วม ราเชนทร์ พันธรักษ์ , สมชาย ชุมโจม , เสกสม พัฒนพิชัย , ณัฐพัชร์ วงษ์ศุภลักษณ์ , ศุภชัย แก้วลำใย
คำสำคัญ นาหว่านน้ำตม;การอนุรักษ์ดินและน้ำ;ตะกอน;การระบายน้ำ
หน่วยงาน กรมชลประทาน
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ประเทศไทย จัดเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวเป็นรายใหญ่ของโลก นำรายได้เข้าสู่ประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท ปัจจุบันมีพื้นที่ในการทำนา 69.03 ล้านไร่ แยกเป็นนาปี 60.54 ล้านไร่ และนาปรัง 8.49 ล้านไร่ ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่การทำนาปรังในเขตชลประทาน เกษตรกรจะนิยมทำนาหว่านน้ำตม ซึ่งในกระบวนการเตรียมแปลงนาหว่านน้ำตมจะมีการระบายน้ำหลังการทำเทือกลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง ลำห้วย รวมทั้งร่องน้ำตามธรรมชาติและคลองชลประทานที่สร้างขึ้น มีผลทำให้เกิดการทับถมของตะกอนที่ปะปนมากับน้ำระบาย ตลอดจนส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง เนื่องจากการสูญเสียหน้าดินในรูปตะกอนที่ติดออกไปกับการระบายน้ำหลังการทำเทือกนาหว่านน้ำตม
ข้อมูลเพิ่มเติม http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/iwmd/rg/pdf/08.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลกระทบจากการระบายน้ำทำเทือกนาหว่านน้ำตมที่มีผลต่อคลองชลประทานและการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีที่ 2 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง