ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศึกษาผลของการให้น้ำชลประทานเพิ่มเติมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของปาล์มน้ำมัน พันธุ์ สุราษฎร์ธานี 2 ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 จังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ.2559)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ฐิตนนท์ หงส์โชติธนวดี
เจ้าของผลงานร่วม ณัฐพัชร์ วงษ์ศุภลักษณ์
คำสำคัญ การให้น้ำชลประทาน;ปริมาณการใช้น้ำของพืช;ปาล์มน้ำมัน
หน่วยงาน กรมชลประทาน
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ปริมาณน้ำฝนและการกระจายของฝนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันในระดับที่ต่าง ๆ กัน พบว่าหากมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี และไม่มีช่วงแล้งเลย จะไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมัน แต่เมื่อปริมาณน้ำฝน และการกระจายของฝนมีน้อย ปัจจัยดังกล่าวจะมีผลกระทบกับการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/iwmd/omdirrw/paper/paper003.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง