ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความคาดหวังและพฤติกรรมการเปิดรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ของผู้ชม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กิตติภาภรณ์ ประเทศ
คำสำคัญ ยูทูบ;ความคาดหวัง;gmmgrammy gold;พฤติกรรมการเปิดรับ
หน่วยงาน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังและพฤติกรรมการเปิดรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ของผู้ชม เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ(Survey Research) โดยเก็บข้อมูลจากผู้รับชมเว็บไซต์ YouTube ช่องGMM GRAMMYGOLD OFFICIALที่มีอายุ 15-65 ปี จำนวน 300 คน สรุปในกลุ่มผู้รับชมเว็บไซต์ YouTube ช่องGMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ความคาดหวังในการรับชมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเปิดรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5707010582_3972_3024.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ความคาดหวังและพฤติกรรมการเปิดรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ของผู้ชม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง