ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์และศึกษาคุณสมบัติของพอร์ไฟรินประเภทสายยาวและอนุพันธ์ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณไอแอลกอฮอล์และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มณฑา มาลัยทอง
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.สุภกร บุญยืน
คำสำคัญ พอร์ไฟรินประเภทสายโซ่ยาว;อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณไอแอลกอฮอล์;การออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาคุณสมบัติของสารสังเคราะห์ซิลเวอร์พอร์ไพรินประเภทสายยาว มาประยุกต์ใช้ในการทดสอบเชื้อและทดสอบความสามารถในการตรวจวัดไอแอลกอฮอล์ พบว่าสารที่สังเคราะห์มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อทั้ง S. aureus และ E. coli อีกทั้งการทดสอบความสามารถในการตรวจวัดไอแอลกอฮอล์ พบว่าสารที่สังเคราะห์สามารถแยกไประเหยของแอลกอฮอล์ทั้งสามชนิดได้แก่ เมทอานอล เอทานอลและไอโซโพรพานอล
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง