ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่มีซีเมนต์เป็นฐานที่ผสมเถ้าหนักและเถ้าชานอ้อย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อนิรุจน์ อัครพงศ์ตระกูล
เจ้าของผลงานร่วม ทนงศักดิ์ โนไชยา
คำสำคัญ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์, เถ้าหนัก, เถ้าชานอ้อย, วัสดุปอซโซลาน, สภาพความทนทาน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ในงานวิจัยนี้ ได้ใช้ถ้าหนักและเถ้าชานอ้อยในวัสดุที่มีปูนซีเมนต์เป็นองค์ประกอบหนัก ที่ร้อยละการแทนที่ 10, 20 และ 30 โดยน้ำหนัก และใช้เถ้าทั้งสองในอัตราส่วนร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก เพื่อผลิตซีเมนต์เพสต์ มอร์ต้าร์ และคอนกรีต ตามลำดับ ทำการศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุตั้งต้น ศึกษาเฟส โครงสร้างทางจุลภาค และสมบัติทางความร้องของซีเมนต์เพสต์ ศึกษาสมบัติทางกายภาพ กำลังอัด และสภาพความทนทานของมอร์ต้าร์และคอนกรีต
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง