ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของดนตรีบำบัดต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุรีรัตน์ ณ วิเชียร
คำสำคัญ คุณภาพการนอนหลับ;ดนตรีบำบัด;ผู้สูงอายุ
หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 90/6 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของดนตรีบำบัดต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุที่มีคุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดี ที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก จำนวน 52 ราย แบ่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (กลุ่มละ 26 ราย) กลุ่มทดลองใช้ดนตรีบำบัด ครั้งละ 30-45 นาที วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ใช้ดนตรีบำบัด ประเมินด้วยแบบประเมินการนอนหลับ PSQI วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา สถิติทดสอบค่าทีสองกลุ่มอิสระจากกันและสถิติสองกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุกลุ่มที่ใช้ดนตรีบำบัดดีกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้ดนตรีบำบัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001) คุณภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุกลุ่มที่ใช้ดนตรีบำบัด หลังการใช้ดนตรีบำบัดมีคุณภาพการนอนหลับดีกว่าก่อนการใช้ดนตรีบำบัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001) สรุปผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าดนตรีบำบัดสามารถส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพการนอนหลับที่ดีขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/136754
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ผลของดนตรีบำบัดต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง