ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการใช้ปุ๋ยอะมิโนคีเลตทางใบ ต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์พริกหวานลูกผสม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บุญมี ศิริ
เจ้าของผลงานร่วม อารีรัตน์ พยุงธรรม , มัสยา เอื้อประชา
คำสำคัญ คุณภาพเมล็ดพันธุ์;อะมิโนคีเลท;ปุ๋ยทางใบ
หน่วยงาน มหาวิทยาลับขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบผลของการใช้ปุ๋ยทางใบ ต่อการเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ โดยใช้ปุ๋ยอะมิโนคีเลตทางใบ 2 สูตรคือ FCB และ FZP ที่ระดับความเข้มข้น 2.0 มิลลิลิตร/น้ำ 1 ลิตร และ 3.0 มิลลิลิตร /น้ำ 1 ลิตรทุกสัปดาห์ ก่อน และหลังออกดอก ดำเนินการทดลองในแปลงของเกษตรกร 2 พื้นที่การผลิต ในเขตจังหวัดมุกดาหาร การทดลองใช้เวลา 10 เดือน ผลการทดลองพบว่าความสูงของพืช จำนวนเมล็ดต่อผล น้ำหนัก 1,000 เมล็ด ไม่มีความแตกต่างในทางสถิติ แต่มีแนวโน้มว่าการใช้ปุ๋ยใบแก่พริกหวานลูกผสมมีการตอบสนองและให้ผลผลิตที่ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับปุ๋ย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=221.pdf&id=479&keeptrack=37
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของการใช้ปุ๋ยอะมิโนคีเลตทางใบ ต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์พริกหวานลูกผสม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง