ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการเสริมสมุนไพรผสม (เฮอร์บาท็อบ-มิกซ์® ) ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตของแม่สุกร และลูกสุกร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ไพโรจน์ ภัทรปรีชา
เจ้าของผลงานร่วม วินัย ใจขาน , เยาวมาลย์ ค้าเจริญ , สาธร พรตระกูลพิพัฒน์
คำสำคัญ ลูกสุกร;สมุนไพรผสม;สมรรถนะในการผลิต;แม่สุกร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ทําการเสริมสมุนไพรเฮอรบาท็อบ-มิกซ 0.05% ในอาหารสุกรอุ้มท้อง และ 0.10% ในอาหารสุกรเลี้ยงลูก โดยใช้แม่สุกร 2 สาย ยอร์คเชียร์ x แลนด์เรซที่เป็นแม่อุ้มท้องครั้งที่ 2 จํานวน 30 ตัว โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 10 ตัว กลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารควบคุม กลุ่มที่ 2 อาหารควบคุมเสริมด้วยสมุนไพรเฮอร์บาท็อบ -มิกซ์ 0.05% ในแม่สุกรอุ้มท้องแลว 16 วัน จนคลอดและเสริมที่ระดับ 0.10% ในอาหารแม่สุกรเลี้ยงลูกจนถึงหย่านม 21 วัน กลุ่มที่ 3 เสริมสมุนไพรในระดับเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 2 แต่เสริมในแม่สุกรอุ้มท้องแล้ว 84 วันจนคลอด ผลการทดลองพบว่า แม่สุกรที่กินอาหารเสริมสมุนไพร เมื่ออุ้มท้องอายุ 16 วันแล้วต่อเนื่องจนกระทั่งเลี้ยงลูกหย่านม 21 วัน แสดงผลอย่างเด่นชัดในการกระตุ้นสมรรถนะในการผลิตในแม่สุกร และลูกสุกร
ข้อมูลเพิ่มเติม เกษตรศาสตร์และชีววิทยา https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=7.pdf&id=411&keeptrack=41
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง