"ผงซุปที่มีส่วนผสมใบมะรุมและใบหม่อน"

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  "ผงซุปที่มีส่วนผสมใบมะรุมและใบหม่อน"
เจ้าของผลงาน :  นางสาวฉัตรชฎา สุตาลังกา
เจ้าของผลงานร่วม :   รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร, ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ, ดร.วิภาวี ทูคำมี
คำสำคัญ :   ใบมะรุม หม่อน ซุป Moringa oleifora Morus alba Soup
หน่วยงาน :  ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำอธิบาย :  ผงซุปที่มีส่วนผสมใบมะรุมและใบหม่อน โดยการประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ การนำเอาสมุนไพรที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น ได้แก่ ใบมะรุมและใบหม่อนมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพในสัดส่วนที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้และเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มการเรียนรู้และความจำ และป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์, วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 
Creative Commons License
"ผงซุปที่มีส่วนผสมใบมะรุมและใบหม่อน" is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710