ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เคลือบเซรามิกจากเถ้าชานอ้อย (Bagasse ash ceramic glaze)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพ
เจ้าของผลงานร่วม วราลี บางหลวง , เอมวจี ปานทอง , วรรณา ต.แสงจันทร์
คำสำคัญ เคลือบเซรามิก;เถ้าชานอ้อย
หน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เถ้าชานอ้อยในอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลเป็นวัสดุเหลือทิ้ง นำไปใช้ปรับปรุงดินแล้ว ยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น การศึกษานี้เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากเถ้าชานอ้อย เพื่อผลิตเคลือบเซรามิก โดยใช้วัตถุดิบหลัก ได้แก่ เถ้าชานอ้อย ดินดำและแร่ฟันม้า เถ้าชานอ้อยมีองค์ประกอบหลัก คือ ซิลิกา อะลูมินา และแคลเซียมออกไซด์ องค์ประกอบทางแร่วิทยาพบเฟสหลักคือ ควอตซ์ สูตรเคลือบใช้วิธีแปรส่วนผสมในตารางสามเหลี่ยม เผาที่อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส พบว่า ปริมาณเถ้าชานอ้อยที่เหมาะ นำไปเคลือบผลิตภัณฑ์ของใช้ของประดับตกแต่ง ร้อยละ 35-65 ดินดำร้อยละ 15-50 และแร่ฟันม้าร้อยละ 10-70 เติมแคลเซียมคาร์บอเนต ร้อยละ 10 สามารถเคลือบสุกตัวได้ดี มีสีเหลืองถึงน้ำตาลเข้ม ขึ้นอยู่กับปริมาณเถ้าชานอ้อยที่ใช้
ข้อมูลเพิ่มเติม http://lib3.dss.go.th/fulltext/bulletin_science/bas_vol5_no5_2016_p32-39.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง