ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับจำแนกแหล่งกำเนิดพันธุ์ปลาสลิดโดยใช้สัณฐานวิทยา (A web application for habitat identification of Trichogaster pectoralis using morphology)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นิรมล พิมสวรรค์
เจ้าของผลงานร่วม สุธีรา พึ่งสวัสดิ์ , พรพิมล กาญจนวาศ , พงศกร บำรุงไทย
คำสำคัญ ระบบจำแนกแหล่งกำเนิด;ปลาสลิด;สัณฐานวิทยา
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การใช้ข้อมูลจากลายของปลาสลิดและการวัดขนาดปลาสลิด จำนวน 7 ค่า ได้แก่ ความยาวทั้งหมด ความยาวมาตรฐาน ความยาวจะงอยปาก ความยาวหัว ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของตา ความลึกลำตัว และความยาวครีบอก แล้วนำค่าที่ได้จากการสุ่มเลือกปลาในบ่อที่มีอายุเท่ากัน จำนวน 100 ตัว มาหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของแต่ละค่า เพื่อหาค่าประมาณแบบช่วงของค่ามาตรฐานของปลาสลิด สำหรับแหล่งกำเนิดใน 7 จังหวัด จึงสามารถนำค่าที่ได้จากการวัดขนาดปลาสลิดที่ต้องการทราบแหล่งกำเนิดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่พัฒนาขึ้น โดยได้พัฒนาเป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ระบบจะแสดงผลลัพธ์เป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งกำเนิด ค้นหาข้อมูลแหล่งกำเนิดจากลายบนลำตัวของปลาสลิด ผลการทดสอบพบว่า ผลลัพธ์การค้นหาแหล่งกำเนิดได้อย่างถูกต้อง สามารถพัฒนาต่อยอด เพื่อให้ครอบคลุมแหล่งกำเนิดพันธุ์ปลาสลิดในภาคอื่น ๆ และสร้างเป็นฐานความรู้ในรูปแบบดิจิทัลทางด้านปลาสลิดของประเทศต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม http://scijournal.hcu.ac.th/ojs/index.php/scijournal/article/view/70/60
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง