ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Identification of Aroma Active Compounds in Flash Fried Rice
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวปิยะลักษณ์ หงษา
คำสำคัญ Flash frying, Fried rice, Aroma active compounds
หน่วยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การผัดเป็นเทคนิคการประกอบอาหารที่ช่วยให้อาหารมีกลิ่นรสดีขึ้น โดยเฉพาะอาหารที่ผ่านการผัดแบบไฟแดงซึ่งจะมีกลิ่นควันหรือกลิ่นไหม้ที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว ทำให้อาหารผัดนั้นมีลักษณะกลิ่นที่ชวนรับประทานมากขึ้นสำหรับผู้บริโภค ปัจจุบันวงการอุตสาหกรรมผลิตสารปรุงแต่งกลิ่นในอาหารนั้น ยังไม่สามารถผลิตสารปรุงแต่งกลิ่นที่ให้ลักษณะกลิ่นใกล้เคียงกับการผัดแบบไฟแดง ดังนั้นงานวิจัยนี้ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ชนิดสารให้กลิ่นสำคัญจากในการผัดไฟแดงจึงน่าจะเป็นประโยชน์แก่อุตสาหกรรม เพื่อนำผลงานวิจัยที่ได้ไปเป็นแนวทางในการผลิตสารปรุงแต่งกลิ่นผัดไฟแดงเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารให้มีกลิ่นรสดีขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีลักษณะไหม้จากกระบวนการผัดไฟแดงซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://agkb.lib.ku.ac.th/ku/search_detail/result/13369
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์