ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อการท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของแหล่งท่องเที่ยวในย่านเยาวราช
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วนิดา สุวรรณนิพนธ์
คำสำคัญ การจัดการความรู้;เครือข่ายสังคมออนไลน์;การยอมรับการใช้งานเทคโนโลยี;การท่องเที่ยว
หน่วยงาน สาขาบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาสภาพของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการจัดการความรู้เพื่อการท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ กรณีเฟซบุ๊คของแหล่งท่องเที่ยวในย่านเยาวราช พบว่า ผู้ใช้งานเฟสบุ๊คเพื่อการท่องเที่ยวในย่านเยาวราชส่วนใหญ่ยอมรับการใช้เฟสบุ๊คว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายได้รับประโยชน์จากการใช้งาน การคล้อยตามอิทธิพลของกลุ่มสังคมและมีความไว้วางใจในการใช้เฟสบุ๊คจนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการใช้งานเฟสบุ๊ค ส่วนการจัดการความรู้เพื่อการท่องเที่ยวพบว่า มีกระบวนการจัดการความรู้ในด้านการแลกเปลี่ยนความรู้มากที่สุด รองลงมาเป็นการนำความรู้ไปใช้ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้และการกำหนดความรู้ ตามลำดับ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rdi.ssru.ac.th/irdjournal/index.php/ISSN2229-2802/article/view/173/135
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การจัดการความรู้เพื่อการท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของแหล่งท่องเที่ยวในย่านเยาวราช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง