ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สื่อภาพนูน “สัตว์หิมพานต์” เพื่อผู้พิการทางสายตา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จันทนา อินสระ
คำสำคัญ ตาบอด;สื่อภาพนูน;สัตว์หิมพานต์
หน่วยงาน สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษากระบวนการและวิธีการออกแบบสื่อภาพนูนสำหรับผู้พิการทางสายตา สืบค้น และวิเคราะห์รูปแบบสัตว์หิมพานต์ประเภทต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมสื่อภาพนูนต้นแบบเรื่องสัตว์หิมพานต์ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้เกิดจินตภาพเกี่ยวกับสัตว์หิมพานต์ได้ใกล้เคียงกับคนปกติทั่วไปได้มากที่สุด และพัฒนาต่อยอดสื่อภาพนูนเรื่อง”สัตว์หิมพานต์”สำหรับผู้พิการทางสายตามอบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กพิการทางสายตาที่สามารถอ่านอักษรเบรลล์ได้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ เพื่อหาความพึงพอใจต่อภาพนูนและความสัมพันธ์ของการใช้ภาพประกอบกับข้อความอธิบายจากอักษรเบรลล์พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจมากสามารถสร้างจินตภาพและเกิดความเข้าใจมากขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rdi.ssru.ac.th/irdjournal/index.php/ISSN2229-2802/article/view/38/34
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


สื่อภาพนูน “สัตว์หิมพานต์” เพื่อผู้พิการทางสายตา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง