ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรจากข้าวโพดลูกผสมแอนโทไซยานินสูง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จุฬาลักษณ์ จารุนุช
คำสำคัญ ข้าวโพดลูกผสมแอนโทไซยานินสูง;ข้าวโพดลูกผสม;การสร้างมูลค่าข้าวโพด
หน่วยงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ได้ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวแอนโทไซยานินสูงพันธุ์ดีเด่น KPSC 903 ที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูง ปรับตัวได้ดีในแหล่งปลูกข้าวโพดต่าง ๆ ให้ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่สูง และได้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ KPSC 903 ให้ได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูงที่สามารถผลิตเป็นการค้าได้ ได้องค์ความรู้ทั้งคุณสมบัติทางเคมี กายภาพ เคมีกายภาพ ปริมาณสารสำคัญเชิงสุขภาพ และนำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหารได้แก่ อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภค บะหมี่สด เครื่องดื่มข้าวโพด คุกกี้กลูเตนต่ำ ผงสีแอนโทไซยานิน และเครื่องสำอางโทนเนอร์ ซึ่งยังไม่มีการจำหน่ายและแปรรูปในเชิงพาณิชย์ สามารถขยายผลสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ทันที ประกอบกับผลการสำรวจพฤติกรรม ความต้องการ และทดสอบการยอมรับในผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและตลาดอย่างแท้จริง และกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรจากข้าวโพดลูกผสมแอนโทไซยานินสูง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.