ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจอุตสาหกรรม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รุ่งโรจน์ สุบรรณจุ้ย
คำสำคัญ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน;การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วิเคราะห์องค์ประกอบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของพนักงานระดับปฎิบัติการในธุรกิจอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ทำให้พนักงานระดับปฎิบัติการในธุรกิจอุตสาหกรรมทราบระดับความสามารถของตนเองในด้านคอมพิวเตอร์ทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะเบื้องต้น ทักษะด้านแฟ้มข้อมูลและซอฟแวร์ ทักษะขั้นสูง และทักษะด้านอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของพนักงานระดับปฎิบัติการในธุรกิจอุตสาหกรรม
ข้อมูลเพิ่มเติม http://mct.rmutp.ac.th/jmct/wp-content/uploads/2018/01/Issue2-1_page44-57.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การวิเคราะห์องค์ประกอบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจอุตสาหกรรม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง