ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานเลขานุการที่ประชุมเพื่อการจัดการความรู้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จักรกฤษณ์ พางาม
คำสำคัญ เทคโนโลยีดิจิทัล;งานเลขานุการที่ประชุม;การจัดการความรู้
หน่วยงาน กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานเลขานุการที่ประชุมเพื่อการจัดการความรู้เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานเลขานุการที่ประชุม และเพื่อให้การประชุมเป็นเวทีที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นแนวปฎิบัติที่ดี ผลการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ พบว่า ทำให้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น มีความรวดเร็ว ความคุ้มค่า ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการจัดการความรู้ที่เอื้อต่อการนำองค์ความรู้ และแนวทางปฎิบัติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน รวมทั้งสามารถประมวลองค์ความรู้ที่จัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลนำไปใช้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ รวมถึงจัดทำรูปแบบอื่นๆ ซึ่งทำให้เอื้อต่อการที่จะนำองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต
ข้อมูลเพิ่มเติม http://mct.rmutp.ac.th/jmct/wp-content/uploads/2018/06/Issue-02-02-06-P58-65.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานเลขานุการที่ประชุมเพื่อการจัดการความรู้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง