ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีไชยาโมเดล: โมเดลเครือข่ายระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อ แก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์จรวย สุวรรณบำรุง
คำสำคัญ ยุงลาย;ไข้เลือดออก;ป้องกัน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ถ่ายทอดเทคโนโลยีไชยาโมเดล: โมเดลเครือข่ายระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแนวคิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่แกนนำระดับอำเภอทั้ง 18 อำเภอจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปีงบประมาณ 2560 โดยมีต้นแบบของการดำเนินการของอำเภอไชยา มีสื่อในการดำเนินการคือหนังสือ “ไชยาโมเดล: โมเดลเครือข่ายระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนจากระดับอำเภอสู่จังหวัด” ที่เป็นตัวอย่างของอำเภอที่รับการถ่ายทอดฯ ที่มีความโดดเด่นของการทำงานเชิงเครือข่ายของกลุ่มคน 4 กลุ่มคือกลุ่มดำเนินการ กลุ่มทำงานศูนย์เฝ้าระวังที่มีการพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยเชิงพื้นที่ กลุ่มผู้ใช้ข้อมูลในการนำข้อมูลสร้างความตระหนักหรือการตื่นตัวในพื้นที่ และกลุ่มผู้สนับสนุนทั้งเชิงนโยบายและงบประมาณ องค์ความรู้ใหม่มีความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อำเภอไชยา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระดับอำเภอที่มีความสนใจในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การถ่ายทอดเทคโนโลยีไชยาโมเดล: โมเดลเครือข่ายระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อ แก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง