ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง "แผ่นเส้นใยนาโนผสมสารเควอร์ซิติน" เร่งการฟื้นคืนสภาพของเส้นประสาทหลังบาดเจ็บและการหายของแผลในภาวะเบาหวาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง น.ส. ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธ , ผศ.ดร. สุภาพร มัชฌิมะปุระ
คำสำคัญ Nanofiber;Quercetin;nerve injury;Diabetic condition;แผ่นเส้นใยนาโน;เคอว์ซิติน;การบาดเจ็บของเส้นประสาท;แผล;ภาวะเบาหวาน;Wound
หน่วยงาน ภาควิชาสรีรวิทยา(สาขา ประสาทวิทยาศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การวิจัยนี้มุ่งพัฒนาและทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของแผ่นเส้นใยนาโนผสมสารเควอร์ซิตินในการเร่งการฟื้นคืนสภาพของเส้นประสาทหลังการบาดเจ็บและการหายของแผลในภาวะเบาหวาน พบว่าแผ่นเส้นใยนาโนผสมสารเควอร์ซิตินที่พัฒนาขึ้นมาสามารถเร่งการฟื้นคืนสภาพของเส้นประสาทได้โดยทำให้อัตราเร็วในการนำสัญญาณประสาท ความหนาแน่นของเส้นประสาทแอกซอนเพิ่มขึ้นและลดความเครียดออกซิเดชันในเส้นประสาทที่บาดเจ็บในหนูที่เหนี่ยวนำภาวะเบาหวานได้ นอกจากนั้นยังสามารถเร่งการหายของแผลในภาวะเบาหวานโดยจะเพิ่มการสร้างคอลลาเจนและลดความเครียดออกซิเดชันที่บริเวณแผล ดังนั้นแผ่นเส้นใยนาโนที่ผสมสารเควอร์ซิตินจึงเป็นนวัตกรรมใหม่ที่น่าจะมีศักยภาพในการนำมาประยุกต์ใช้การรักษาภาวะการทำงานบกพร่องของเส้นประสาทและแผลเบาหวานได้
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง