ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสร้างองค์ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรพลังงานทดแทนและปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีที่ยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ , ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์
คำสำคัญ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรพลังงานทดแทน;การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์;พลังงานทดแทนและปศุสัตว์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร พลังงานทดแทนและปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีที่ยั่งยืน มีแนวคิดมาจากการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้กับชุมชนและสังคมในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การสร้างองค์ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรพลังงานทดแทนและปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีที่ยั่งยืน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง