ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความหลากหลายของลําดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR) ของเชื้อ Salmonella Typhimurium และ Salmonella Weltevreden ที่แยกได้จากตัวอย่างชนิดต่าง ๆ ในจังหวัดพัทลุง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สิริลักษณ์ หนูมี
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ CRISPR,Salmonella,resistant
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย กรอบงานวิจัย ความหลากหลายของลําดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR) ของเชื้อ Salmonella Typhimurium และ Salmonella Weltevreden ที่แยกได้จากตัวอย่างชนิดต่าง ๆ ในจังหวัดพัทลุง
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง