ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการธุรกิจฟาร์มพาะฟักลูกปลาและฟาร์มอนุบาลลูกปลาน้ำจืด เพื่อการค้า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณฐมน ปฐมวณิชกุล
คำสำคัญ อนุบาลลูกปลาน้ำจืด;เพาะฟักลูกปลาน้ำจืด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการดำเนินงานธุรกิจเพาะฟักลูกปลาน้ำจืด และอนุบาลลูกปลาน้ำจืดที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการดำเนินธุรกิจนี้อย่างแพร่หลาย โดยเลือกศึกษาเกษตรกรผู้ประกอบธุรกิจอนุบาลลูกปลาน้ำจืด จำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 28 ของประชากร ใช้แบบสอบถามจำแนกผู้ประกอบการเป็น 3 ประเภทคือ ประเภทอนุบาลลูกปลาน้ำจืดอย่างเดียว ร้อยละ 27 ประเภทการฟักลูกปลาน้ำจืดอย่างเดียวร้อยละ 33 ที่เหลือเป็นธุรกิจทั้งเพาะฟักและอนุบาลลูกปลาน้ำจืด ผลการศึกษาผู้ประกอบการทั้ง 3 ประเภทผลิตลูกปลานิล ไน ตะเพียน นวลจันทร์ และยี่สก พบว่า ธุรกิจเพาะฟักลูกปลาใช้พื้นที่มากกว่าธุรกิจอนุบาลลูกปลา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=81.pdf&id=549&keeptrack=14
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การจัดการธุรกิจฟาร์มพาะฟักลูกปลาและฟาร์มอนุบาลลูกปลาน้ำจืด เพื่อการค้า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง