พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
เจ้าของผลงาน :  กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   พฤติกรรมการดําเนินชีวิต, เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คำอธิบาย :  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 2. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงของนักศึกษา 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 6 แห่งได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 420 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://www.ssruir.ssru.ac.th/bitstream/ssruir/932/1/015_53.pdf
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   ปรัชญา, เศรษฐศาสตร์
 
Creative Commons License
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710