การคัดเลือกและเปรียบเทียบพันธุ์อัญชัน

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การคัดเลือกและเปรียบเทียบพันธุ์อัญชัน
เจ้าของผลงาน :  จรัญ ดิษฐไชยวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม :   เสงี่ยม แจ่มจำรูญ, สุภาภรณ์ สาชาติ, ศรีสุดา ไท้ทอง, มัลลิกา รักษ์ธรรม
คำสำคัญ :   อัญชัน, สายพันธุ์, ผลผลิ, เอนโทไซยานิน
หน่วยงาน :  กรมวิชาการเกษตร
คำอธิบาย :  อัญชันพันธุ์ปลูกทั่วไปมีความแปรปรวนทางพันธุกรรม เนื่องจากในธรรมชาติมีการผสมข้ามโดยแมลง ทำให้ผลผลิต ลักษณะดอก และคุณสมบัติทางเคมี อาจไม่คงที่ ปี 2554-2556 คัดเลือกอัญชันพันธุ์ปลูกทั่วไป ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ใช้วิธีคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์เพื่อหาพันธุ์แท้ ให้ผลผลิต จำนวนกลีบดอก และปริมาณแอนโทไซยานินสูง ได้อัญชันพันธุ์แท้ผ่านการคัดเลือก 4 สายพันธุ์ได้แก่ สายพันธุ์ 7-1-16, 14-2-2,18-2-5 และ13 ปี 2557 วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ ปลูกอัญชันพันธุ์แท้ 4 สายพันธุ์เปรียบเทียบกับพันธุ์ปลูกทั่วไปพบว่า สายพันธุ์ 7 -1-16 ให้ผลผลิต ดอกสดสูงสุด 1,639 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างกัน ทางสถิติกับสายพันธุ์ 13 และพันธุ์ปลูกทั่วไป
ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://www.doa.go.th/research/attachment.php?aid=2493
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
การคัดเลือกและเปรียบเทียบพันธุ์อัญชัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710