ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ธนาคารไก่พื้นเมือง เพื่อพัฒนาชนบท
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ , รองศาสตราจารย์เทวินทร์ วงษ์พระลับ , รองศาสตราจารย์วุฒิไกร บุญคุ้ม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์สจี กัณหาเรียง , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน ผาสุข
คำสำคัญ ธนาคารไก่;ธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบท;พัฒนาชนบท
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การดำเนินงานของโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง เพื่อพัฒนาชนบท ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการมุ่งส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในชนบทเพื่อเพิ่มความมั่นคงในด้านอาหาร เป็นแหล่งรายได้เสริม เป็นแหล่งอาหารทางเลือก และเป็นแหล่งไก่พันธุกรรมดีในชนบท การจัดตั้งโครงการได้ดำเนินการใน 4 จังหวัดหลัก ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ซึ่งมีสถานที่ในการจัดตั้งโครงการธนาคารไก่พื้นเมืองทั้งสิ้น จำนวน 8 แห่ง มีจำนวนสมาชิก 320 ราย และได้ดำเนินการฝึกอบรมให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงศึกษาข้อมูลสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ สภาพการผลิต การตลาด การได้รับการส่งเสริม ปัญหาในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกร
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ธนาคารไก่พื้นเมือง เพื่อพัฒนาชนบท is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง