ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วิจัยและพัฒนากระดาษดูดซับเอทิลีนจากเปลือกทุเรียน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศิริพร เต็งรัง
เจ้าของผลงานร่วม กนกศักดิ์ ลอยเลิศ , วิมลวรรณ วัฒนวิจิต , นภัสสร เลียบวัน , สุปรียา สุขเกษม , ธีรชาต วิชิตชลชัย
คำสำคัญ กระดาษดูดซับเอทิลีน;การยืดอายุ;การเก็บรักษามะม่วง;ซลลูโลส;ถ่านกัมมันต์/;บรรจุภัณฑ์;แอคทีฟ;เปลือกทุเรียน
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อผลิตกระดาษดูดซับเอทิลีน (Ethylene Absorber Paper) จากเปลือกทุเรียน เพื่อใช้ยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้ ทำการทดลองที่กองวิจัยและพัฒนาวิชาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ระหว่างปี 2556-2558 โดยใช้เปลือกทุเรียน เนื่องจากมีเส้นใยเป็นองค์ประกอบ สามารถนำมาทำกระดาษได้ เริ่มโดยสกัดและฟอกขาวเส้นใยจากนั้นขึ้นรูปแผ่นกระดาษ แล้วศึกษาคุณสมบัติพบว่าเส้นใยไม่ฟอกให้กระดาษที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าทั้งปริมาณความชื้น ความต้านทานแรงฉีกขาด ความต้านทานแรงดึงขาด และความต้านทานแรงดันทะลุคือ 7.99% 435 mN 1.09 kN/m และ 289 kPa ตามลำดับ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.doa.go.th/research/attachment.php?aid=2497
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


วิจัยและพัฒนากระดาษดูดซับเอทิลีนจากเปลือกทุเรียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง