ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของช่วงเวลาและระดับความสูงในการตัดลำต้นที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพกล้วยไข่เพื่อการส่งออก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กุลธิดา ดอนอยู่ไพร
เจ้าของผลงานร่วม รุ่งทิวา ดารักษ์ , สมชาย บุญประดับ , / ประยูร สมฤทธิ์
คำสำคัญ การส่งออกกล้วยไข่;คุณภาพกล้วยไข่
หน่วยงาน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาผลของช่วงเวลาและระดับความสูงในการตัดลำต้นที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพกล้วยไข่เพื่อการส่งออก ดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดตาก เป็นการศึกษาเพื่อให้ได้ช่วงเวลาและระดับความสูง ในการตัดลำต้นกล้วยไข่ที่เหมาะสม เพื่อลดปัญหาการหักล้มจากแรงลมในช่วงฤดูแล้งดำเนินการ 2 ปี จากการศึกษาพบว่าการไม่ตัดต้นกล้วยไข่เป็นวิธีการที่ให้ผลผลิตดีที่สุด มีรายได้มากกว่ารายจ่าย หมายถึงการดำเนินงานที่มีกำไรทั้ง 2 ปี ที่ทำการศึกษา ในปี 2555/56 การไม่ตัดต้นกล้วยที่มีผลผลิต 4,406 กิโลกรัม/ไร่ มีรายได้ 30,842 บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิต 20,875 บาท/ไร่ กำไร 9 17,675 บาท/ไร,967 บาท/ไร่ ค่า BCR 1.50 และ ปี2556/57 การไม่ตัดต้นกล้วยไข่ มีผลผลิต 3,813 กิโลกรัม/ไร่ มีรายได้ 26,693 บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิต 17,675 บาท/ไร่ กำไร 9,018 บาท/ไร่ ค่า BCR 1.48
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.doa.go.th/research/attachment.php?aid=2486
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ผลของช่วงเวลาและระดับความสูงในการตัดลำต้นที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพกล้วยไข่เพื่อการส่งออก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง