ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การคัดเลือกและทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวปลี (ระยะที่ 2)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กฤษณ์ ลินวัฒนา
เจ้าของผลงานร่วม กิตติชัย แซ่ย่าง , อรอนงค์ สว่างสุริยวงษ์ , วีระพรรณ ตันเส้า
คำสำคัญ ทนร้อน;สายพันธุ์;ผักกาดขาวปลี
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสม ได้ดำเนินการในแปลงวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ปี 2558-2559 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB ประกอบด้วย 5 กรรมวิธี 4 ซ้ำดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 คือ พันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสมทนร้อนที่ได้จากคู่ผสม E7 x B18 กรรมวิธี ที่ 2 คือ พันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสมทนร้อนที่ได้จากคู่ผสม B18 x E7 กรรมวิธีที่ 3 คือพันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสมจากร้านค้าพันธุ์ที่ 1 กรรมวิธีที่ 4 คือ พันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสมจากร้านค้าพันธุ์ที่ 2 และกรรมวิธีที่ 5 คือ พันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสมจากร้านค้าพันธุ์ที่ 3 ซึ่งการทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสมประกอบด้วย 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝนและฤดูหนาว โดยเตรียมแปลงปลูกขนาด 1.2 x 5 เมตร ใช้ระยะปลูก 25 x 25 เซนติเมตร ตามแต่ละกรรมวิธี
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.doa.go.th/research/attachment.php?aid=2506
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์