ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วิจัยและพัฒนาเครื่องมือคว้านเมล็ดลิ้นจี่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธีรศักดิ์ โกเมฆ
เจ้าของผลงานร่วม สนอง อมฤกษ์ , ชัยวัฒน์ เผ่าสันทัดพาณิชย์
คำสำคัญ เมล็ดลิ้นจี่;เครื่องคว้านเมล็ด;เครื่องคว้านเมล็ดลิ้นจี่
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องคว้านเมล็ดลิ้นจี่ขนาดเล็ก ให้สามารถใช้ในการคว้านลิ้นจี่ทดแทนแรงงานคนได้ เครื่องต้นแบบมี 2 ชนิด แบบใช้แรงคนกด และแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง ซึ่งตัวเครื่องทั้ง 2 แบบ ติดตั้งหัวคว้าน เส้นผ่านศูนย์กลาง 21.5 มิลลิเมตร รูคว้าน 3 ขนาด คือ 14 15 และ 16 มิลลิเมตร พร้อมแกนขนาด 3 มิลลิเมตร สำหรับปักและดึงเมล็ดออกมา ทำการทดสอบกับลิ้นจี่จำนวน 3 พันธุ์ การทดลองละ 10 กิโลกรัม จำนวน 3 ซ้ำ ผลการทดสอบพบว่า การคว้านโดยใช้แรงงานคนของลิ้นจี่พันธุ์กิมเจง ฮงฮวย และจักรพรรดิ มีความสามารถในการทำงานเฉลี่ย 13.72 14.28 และ 17.63 กิโลกรัมต่อชั่วโมงตามลำดับ และมีอัตราการสูญเสียเท่ากับ 6.93 6.16 และ 5.89 % ตามลำดับ ในขณะที่เครื่องคว้านลิ้นจี่แบบใช้ แรงคนกด มีความสามารถในการทำงานเฉลี่ย 21.25 27.25 และ 30.74 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ตามลำดับ มีอัตราการสูญเสียเฉลี่ย 14.55 11.15 และ 8.51% ตามลำดับ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.doa.go.th/research/attachment.php?aid=2511
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


วิจัยและพัฒนาเครื่องมือคว้านเมล็ดลิ้นจี่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง