ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษาสำหรับอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.กฤติเดช จันทวารา
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.มาฆบดี รวยทรัพย์ , ผศ.ดร.อุดม ทิพราช , ผศ.ดร.สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล , อาจารย์จุฑามณี ทิพราช , อาจารย์วันชนะ บุญชม
คำสำคัญ ความต้องการจำเป็น การจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา;needs analysis/ learning management/ STEM education-based model
หน่วยงาน เลขที่ 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาโดยการปลูกฝังทักษะ 6 ทักษะ คือ ทักษะในการประดิษฐ์สร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ทักษะการเรียนรู้เชิงเทคโนโลยี ทักษะทางสังคม ทักษะในการแก้ปัญหา และทักษะการช่วยเหลือตัวเอง ผ่านรูปแบบการจัดการเรียนรู้และคู่มือการเรียนการสอนระดับรายวิชาตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ผลลัพธ์ที่ได้ คือ นักศึกษามีผลการเรียนดีขึ้นและได้รับการปลูกฝังพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในเชิงลึกและมีสมบัติที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษาสำหรับอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง