ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างหน้าที่บริหารจัดการของสมองสำหรับวัยรุ่น (Development of Training Program on Promoting Executive Functions of the Brain in Adolescents)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ แหนจอน (Asst.Prof. Dr. JUTHAMAS HAENJOHN)
เจ้าของผลงานร่วม ดร. ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ (Dr. Sasinan Sirithadakunlaphat) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ (Asst. Prof. Dr. Warakorn Supwirapakorn)
คำสำคัญ โปรแกรมการเสริมสร้างหน้าที่บริหารจัดการของสมอง (The training program on Promoting Executive Functions of the brain in Adolescents :PEFs-A), หน้าที่บริหารจัดการของสมอง (Executive Functions: EFs), วัยรุ่น (Adolescent)
หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การพัฒนาสมองส่วนหน้าของวัยรุ่นเพื่อให้ทำหน้าที่ขั้นสูง หรือการบริหารจัดการ (EFs) เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมต่าง ๆ ของวัยรุ่น (เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใช้สารเสพติด ฯลฯ) โปรแกรมการเสริมสร้างหน้าที่บริหารจัดการของสมองสำหรับวัยรุ่นเป็นกลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่ครูสามารถนำไปเป็นรูปแบบในการพัฒนาสมองของวัยรุ่นให้ทำหน้าที่ในการควบคุมยับยั้งอารมณ์ ความคิดและพฤติกรรม เพิ่มความจำใช้งาน และคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง