ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาวิธีการตรวจหาแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดและเอสเชอริเชีย โคไล ในน้ำดื่มและผัก โดยเทคนิคโมสพร้อพเอเบิ้ล นัมเบอร์ ร่วมกับลูปเมดิเอเดท ไอโซเทอร์มอลแอมพลิฟิเคชั่น (เอ็มพีเอ็น-แลมป์)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พิมลศรี มิตรภาพอาทร
เจ้าของผลงานร่วม วราภรณ์ วุฑฒะกุล , วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล , ชนนิกานต์ ทองพรม
คำสำคัญ เอ็มพีเอ็น-แลมป์;การตรวจหาแบคทีเรียโคลิฟอร์ม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ : 074 288 314
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ผลงานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเทคนิคที่ใช้ในการตรวจหาแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดและ E. coli ในน้ำดื่มและผัก โดยรวมเทคนิคการเพาะเลี้ยงเชื้อ (เทคนิคเอ็มพีเอ็น) เข้ากับเทคนิคการตรวจหาสารพันธุกรรม (เทคนิคแลมป์) เทคนิคเอ็มพีเอ็น-แลมป์ทำได้ง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะที่มีราคาสูง สามารถลดระยะเวลาการเลี้ยงเชื้อลงได้ทำให้ทราบผลการทดสอบได้เร็วขึ้น ไม่สิ้นเปลืองแรงงาน มีความไวในการตรวจหา E. coli สูงกว่าการใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อเพียงอย่างเดียว
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง