ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อาหารสัตว์น้ำ FT-PLUS+
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เอกราช นวลละออง
เจ้าของผลงานร่วม อมรรัตน์ พงศ์ดารา
คำสำคัญ FT-PLUS+;อาหารสัตว์น้ำ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ : 074 288 778
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย อาหารสัตว์น้ำ FT-PLAS+ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่ออุตรสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์มีการผสมโปรตีนฟอติลินซึ่งโปรตีนดังกล่าวมีสมบัติเกี่ยวกับการเจริญเติบโต, วัฎจักรเซลล์, การยับยั้งการตายแบบอะพ็อพโตซิส, การจับกับแคลเซี่ยม และการยับยั้งเชื้อก่อโรค ผลิตภัณฑ์ FT-PLAS+ จึงช่วยเสริมสุขภาพ, ป้องกันโรค และเพิ่มผลผลิตของการเพาะสัตว์น้ำ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง