ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกและแกนสับปะรด โดยเชื้อจุลินทรีย์จากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พนิดา เจริญสุข
คำสำคัญ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ;การผลิตก๊าซชีวภาพ;พลังงานทดแทน;เปลือกและแกนสับปะรด
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย สับปะรด เป็นหนึ่งในผลผลิตทางการเกษตรที่มีศักยภาพสูงในการผลิตพลังงานทดแทนในรูปของก๊าซชีวภาพ โดยส่วนของสับปะรดที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์ คือ ส่วนเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม วิธีการจัดการเปลือกสับปะรดเหล่านี้สามารถทำได้โดยการนำไปใช้เป็นอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง และแปรรูปเป็นพลังงานได้ การแปรรูปเปลือกสับปะรดเป็นพลังงานสามารถทำได้โดยกระบวนการหมักแบบไม่ใช้อากาศเพื่อการผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ เช่น การหมักเปลือกสับปะรดร่วมกับส่วนพัลพ์โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์จากมูลสัตว์ หรือจะเป็นการหมักเปลือกสับปะรดร่วมกับส่วนพัลพ์โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์เป็นกากตะกอนน้ำเสียในถังบำบัดของเทศบาล เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ของเหลือทิ้งอย่างเปลือกสับปะรด โรงงานสามารถนำก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในโรงงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/58303/1/5787568620.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกและแกนสับปะรด โดยเชื้อจุลินทรีย์จากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง