ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง หมู่บ้านก๊าซชีวภาพ พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
คำสำคัญ หมู่บ้านก๊าซชีวภาพ;พลังงานทดแทน
หน่วยงาน บ้านทับไฮ ตําบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โรงเรียนบ้านทับไฮ ต้องทำอาหารให้เด็กทุกคนในมื้อเที่ยง ต้องซื้อก๊าซหุงต้มขนาด 15 กิโลกรัม เดือนละหนึ่งถัง ผู้อำนวยการจึงติดต่อขอเข้าร่วมโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ และได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งงบประมาณจาก ปตท.สผ. เมื่อพบว่าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของก๊าซหุงต้มลงได้ โรงเรียนจึงปลูกหญ้าเนเปียร์บนพื้นที่ประมาณ 1 งานกว่า นำมาสับละเอียดใช้เติมลงบ่อก๊าซชีวภาพได้ บางครั้งโรงเรียนก็ตัดหญ้าเนเปียร์ไปแลกมูลวัว มูลควาย มูลไก่ มูลหมู ของเสียจากสัตว์นานาชนิด ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับเติมลงบ่อหมักได้ทั้งสิ้น โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจึงสอดรับกับแนวทางการเรียนการสอนของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทับไฮ หากเทียบกับการซื้อก๊าซหุงต้มเดือนละถัง ใน 3 ปี โรงเรียนสามารถประหยัดงบประมาณการซื้อก๊าซหุ้งต้ม มูลค่ามากกว่า 14,000 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment/Csr/Biogas.aspx
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


หมู่บ้านก๊าซชีวภาพ พลิกวิกฤตเป็นโอกาส is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง