ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เพิ่มก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรด้วยวัชพืช
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
คำสำคัญ ก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร;พลังงานทดแทน;วัชพืช
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย สวทช. ภาคเหนือ ร่วมกับนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาวิจัยการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักเศษวัชพืชร่วมกับของเสียจากสุกรได้สำเร็จ ทำให้เกษตรกรผลิตก๊าซชีวภาพได้มากขึ้น และช่วยลดการเผาวัชพืชในท้องถิ่น โดยในงานวิจัยได้นำเชื้อแบคทีเรีย สกุล Lactobacillus sp. (แลกโตบาซิลลัส) ซึ่งเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกได้ มาใช้ในการหมักวัชพืชที่มีเส้นใยเซลลูโลสสูง ร่วมกับของเสียจากมูลสุกร โดยหมักในถังที่มีฝาปิดมิดชิดขนาด 200 ลิตร มีอัตราส่วนวัชพืชท้องถิ่นต่อมูลสัตว์ ในอัตรา 30 : 70 แบคทีเรียจะผลิตก๊าซชีวภาพนำไปใช้งานได้ต่อเนื่องถึง 1 ชั่วโมง ทั้งนี้วัชพืชที่ใช้หากเป็นวัชพืชขนและพืชสด เช่น หญ้าขน หญ้าคา จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=n5Y23p3hKvA
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


เพิ่มก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรด้วยวัชพืช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง