ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เต้ารับไฟฟ้าอัจฉริยะโดยใช้เทคนิคอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นพพร ลีปรีชานนท์
เจ้าของผลงานร่วม ณัฐพล วัฒนวิสุทธิ์ , สุเมธ ตั้งประเสิรฐ , ฉัตรเฉลิม โขสูงเนิน , พรเทพ จิระประวัติตระกูล , ราชรินทร์ ทวนทอง , ณัฐพงษ์ กิตติชัยวัฒนกุล
คำสำคัญ เต้ารับไฟฟ้าอัจฉริยะ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 Email : nopbhorn@engr.tu.ac.th
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เป็นอุปกรณ์ทดแทนระบบปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้าสำหรับตรวจสอบและจำแนกโหลดไฟฟ้าขณะใช้งานเป็นรายตัวพร้อมทั้งสามารถควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้โหลดไฟฟ้าได้ นวัตกรรมนี้รวมระบบสารสนเทศที่ทำให้รู้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์แต่ละชนิดที่มีความแตกต่างกันซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถวางแผนและควบคุมการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าตามฐานเวลาจริงผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


เต้ารับไฟฟ้าอัจฉริยะโดยใช้เทคนิคอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง