ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แผงจ่ายไฟฟ้าอัจฉริยะสำหรับตรวจวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ในทุกสรรพสิ่ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นพพร ลีปรีชานนท์
เจ้าของผลงานร่วม ณัฐพล วัฒนวิสุทธิ์ , สุเมธ ตั้งประเสิรฐ , ฉัตรเฉลิม โขสูงเนิน , พรเทพ จิระประวัติตระกูล , ราชรินทร์ ทวนทอง , ณัฐพงษ์ กิตติชัยวัฒนกุล
คำสำคัญ วัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต;แผงจ่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 Email : nopbhorn@engr.tu.ac.th
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เป็นอุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้ทดแทนระบบแผงจ่ายไฟแบบเก่าที่มีใช้งานอยู่ให้มีการเพิ่มเติมคุณสมบัติในการตรวจวัดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและแสดงให้เห็นถึงปริมาณการใช้งานไฟฟ้าอีกทั้งยังมีการจำแนกพื้นที่ในการตรวจวัดปริมาณการใช้งานด้านไฟฟ้าพร้อมทั้งสามารถควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้โหลดไฟฟ้าได้นอกจากนั้นระบบดังกล่าวยังมีการบริหารจัดการข้อมูลที่ชาญฉลาดสามารถใช้ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดสภาวะโลกร้อน
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


แผงจ่ายไฟฟ้าอัจฉริยะสำหรับตรวจวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ในทุกสรรพสิ่ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง