ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาสมบัติทางชีวเคมีในการต้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากน้อยหน่าเครือ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ. ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล
คำสำคัญ สมบัติทางชีวเคมี;การต้านโรคอ้วน;การต้านโรคเบาหวาน;การต้านโรคความดันโลหิตสูง;การต้านโรคอัลไซเมอร์;น้อยหน่าเครือ
หน่วยงาน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาสมบัติทางชีวเคมีของสารสกัดน้อยหน่าเครือต่อการต้านการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังบางชนิด ได้แก่ โรคอ้วน (เอนไซม์ไลเปส) โรคเบาหวาน (เอนไซม์แอลฟ่า–กลูโคซิเดส และเอนไซม์แอลฟ่า–อะไมเลส) โรคความดันโลหิตสูง (แองจิโอเทนซิน–คอนเวอร์ติง เอนไซม์) โรคอัลไซเมอร์ (เอนไซม์โคลินเอสเทอเรส และเอนไซม์เบต้า–ซีครีเทส) และโรคชรา (ปฏิกิริยาไกลเคชั่น และเอนไซม์ไทโรซิเนส) พบว่าน้อยหน่าเครือมีแนวโน้มสามารถต้านการเกิดโรคผ่านการยับยั้งการทำงานของปฏิกิริยาที่ใช้และไม่ใช้เอนไซม์ที่ควบคุมโรคเหล่านี้ได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง