ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม แอพพลิเคชั่น RTA Heat Stroke เพื่อการป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อนในห้วงการฝึกทหารใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พ.อ.หญิง ผศ. ปนัดดา หัตถโชติ
คำสำคัญ การเจ็บป่วยจากความร้อน;โรคลมร้อน;แอพพลิเคชั่น RTA Heatstroke;การป้องกันโรคลมร้อน
หน่วยงาน ภาควิชาสรีรวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม แอพพลิเคชั่น RTA Heat Stroke เพื่อการป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อนในห้วงการฝึกทหารใหม่ ทำให้ทราบว่า หน่วยฝึกทหารใหม่ทุกหน่วยมีความตระหนักถึงปัญหาของโรคลมร้อน และทราบถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งด้านสภาพสิ่งแวดล้อมภายนอก และปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคลเป็นอย่างดี หน่วยฝึกแต่ละหน่วยได้ทำการฝึกการปฐมพยาบาลเพื่อเตรียมรับสถานการณ์เมื่อมีการเกิดโรคลมร้อนในทหารใหม่และทำการส่งต่อให้ถึงโรงพยาบาลโดยเร็ว และเมื่อหน่วยฝึกทหารใหม่ได้ใช้งานแอพพลิเคชั่น RTA Heat Stroke ทำให้ได้รับประโยชน์เพิ่มเติมในด้านการเฝ้าระวังและวางแผนป้องกันการเกิดการบาดเจ็บจากความร้อน ซึ่งดีกว่าการบันทึกแบบกระดาษตามที่เคยปฏิบัติ และยังให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำหรับผู้ติดตามการใช้งานในกรณีนี้คือโรงพยาบาลค่ายกาวิละก็สามารถได้ทราบข้อมูลทันที่หลังการบันทึก เมื่อพบปัญหาความเจ็บป่วยทำให้สมารถประสานงาน ให้คำแนะนำ และให้การช่วยเหลือได้เหมาะสม ทันสถานการณ์
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม แอพพลิเคชั่น RTA Heat Stroke เพื่อการป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อนในห้วงการฝึกทหารใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง