ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสปัตเตอริงเป้าคู่สำหรับเคลือบฟิล์มบางนาโนของไทเทเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์เพื่อประยุกต์สู่อุตสาหกรรม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ. วุฒิชัย แพงาม
เจ้าของผลงานร่วม รศ. สุรสิงห์ ไชยคุณ , อ. ภัทริณี คลุมดวง , อ. เจษฎา ประทุมสิทธิ์
คำสำคัญ สปัตเตอริงเป้าคู่;ฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์;ฟิล์มบางไทเทเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์;Co sputtering;Titanium nitride thin film;Titanium aluminium nitride thin film
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ระบบสปัตเตอริงเป้าคู่สำหรับเคลือบฟิล์มบางนาโนของไทเทเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์ที่ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีในประเทศทำให้สามารถลดต้นทุนในการสร้างระบบนี้จาก 8.5 ล้านบาท ลงเหลือ 2.7 ล้านบาท ซึ่งระบบนี้มีศักยภาพในการเคลือบฟิล์มให้มีสมบัติตามที่ต้องการได้โดยใช้การควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ระหว่างกระบวนการเคลือบ และยังสามารถพัฒนาระบบให้มีศักยภาพสูงขึ้นได้อีกในอนาคต อันเป็นประโยชน์ต่อหลายภาคส่วน เช่น การศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น และยังส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างต่อเนื่องและยังยืน
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง