ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบเรียนด้วยตนเองโมดูลเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร. พนม คลี่ฉายา
คำสำคัญ แบบเรียนออนไลน์;รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล;นักเรียนมัธยม
หน่วยงาน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการมุ่งพัฒนาแบบเรียนออนไลน์โมดูลเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ การแสดงออก ตัวตนบนโลกออนไลน์ มารยาทและวัฒนธรรมชุมชนออนไลน์ ความเสี่ยงและอันตรายออนไลน์ การใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ ความรุนแรงและการถูกหลอกลวง ความเป็นพลเมืองบนสื่อออนไลน์ และการซื้อขายออนไลน์อย่างปลอดภัย โดยใช้กระบวนการวิจัยพัฒนา ทดสอบ และประเมินบทเรียน ได้ผลผลิตเป็นบทเรียนออนไลน์สร้างความรู้ และทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล จัดเก็บที่ www.thaidigitalyouth.net เพื่อเผยแพร่ให้นำไปใช้ประโยชน์ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม www.thaidigitalyouth.net
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การพัฒนาแบบเรียนด้วยตนเองโมดูลเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง