ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบเชิงสาเหตุ และประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตระดับปริญญาตรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปิยะ บูชา
คำสำคัญ พฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เจตนาเชิงพฤติกรรม โปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะทางจิต
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งเหมายเพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และตัวแปรสำคัญที่ค้นพบถูกพัฒนาขึ้นเป็นโปรแกรมส่งเสริมฯ โดยกลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรมมีเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนารูปแบบเชิงสาเหตุ และประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตระดับปริญญาตรี is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง