ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้กากมันสำปะหลังจากการผลิตเอทานอลทดแทนปลายข้าวในการเลี้ยงปลานิล (The Used of Cassava Waste from Ethanol Production to Replacement Broken Rice for Rearing Tilapia (Oreochromis niloticus Linnaeus))
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ฉัตรพงษ์ สุขเกื้อ
คำสำคัญ กากมันสำปะหลัง;อาหารปลา;การผลิตเอทานอล;ปลานิล
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การใช้กากมันสำปะหลังจากการผลิตเอทานอล ทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารปลานิล ในระดับความหนาแน่นของปลานิลที่ต่างกัน สูตรอาหารที่ต่างกัน ทำให้อัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลานิลไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยที่สูตรอาหารควบคุมจากสถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด คือ 168.20 กรัมต่อตัว อัตราการรอดตาย 98.40% สูตรอาหารควบคุมมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อดีคือ 2.64 และผลผลิตรวม 9,748.87 กรัมต่อกระชัง และไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับอาหารที่ใช้กากมันสำปะหลัง จากการผลิตเอทานอลทดแทนทดแทนปลายข้าว จากการวัดระดับน้ำตาลในเลือดของปลานิล พบว่า อาหารทุกสูตรที่ใช้ในการทดลองมีค่าระดับน้ำตาลในเลือดไม่ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ค่าเฉลี่ยระดับน้ำตาลในเลือดในสูตรอาหารควบคุมเท่ากับ 44.33 mg/dl ต้นทุนในการผลิตปลานิลส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงาน หากลดค่าใช้จ่ายทางด้านนี้จะทำให้ต้นทุนในการเลี้ยงปลานิลลดลง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://research.rmutsb.ac.th/fullpaper/2556/2556239509703.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง