ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การส่งเสริมการผลิตไข่เค็มเป็นอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ตำบลสามบันฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (A promotion of a salted egg making as a second career to add a product value from ducks in Sambandit, Uthai, Phranakhon Si Ayutthaya)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ฉัตรชัย นิยะบุญ
คำสำคัญ การผลิตไข่เค็ม;อาชีพเสริม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การทดลองทำไข่เค็ม พร้อมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีครอบครัว เป็นแม่บ้านและทำนา การทำกิจกรรมพบว่าประชาชนที่เข้าร่วม ส่วนใหญ่มีความรู้ด้านการทำไข่เค็มน้อย และความรู้หลังจากการทำกิจกรรมพบว่า มีความรู้เพิ่มขึ้นในระดับมาก และสามารถนำความรู้จากการทำกิจกรรมไปใช้กับครัวเรือนได้มากที่สุด นำไปประยุกต์ใช้กับครัวเรือนได้มาก และนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตขายในชุมชนได้ สามารถจัดตั้งกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ ประชาชนส่วนใหญ่สนใจการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมมากที่สุดและความพอใจในการใช้สื่อและอุปกรณ์ที่ในการอบรมในวันเวลาดังกล่าว รองลงมาคือเนื้อหา ได้รับความรู้จากการทำไข่เค็ม
ข้อมูลเพิ่มเติม http://rdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/135.pdf
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง