ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษา บ้านวังน้ำมอก จังหวัดหนองคาย (Eco-tourism : a case tudy of Bann Wang Nam Mok, Nongkhai province)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อิทธิพล โกมิล
คำสำคัญ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์;รูปแบบการท่องเที่ยว
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ชุมชนจัดตั้งกลุ่มโฮมสเตย์โดยอาศัยทุนทางสังคมที่เป็นจุดขาย ได้แก่ ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน โดยให้นักท่องเที่ยว ได้เข้าพักอาศัยและเก็บค่าที่พักและค่าตอบแทนตามความเหมาะสม เพื่อให้กลุ่มตั้งอยู่ได้ ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การรับจองจนถึงกิจกรรมท่องเที่ยว ชุมชนมีรายได้และเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ควรดําเนินการ คือด้านที่พักอาศัย ควรมีการปรับปรุงห้องสุขา และจัดหาที่ทิ้งขยะให้ดีขึ้น ด้านสถานที่ท่องเที่ยวและบริการ ควรจัดทําป้ายบอกทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว ควรเพิ่มบริการนวดแผนโบราณ นวดสปา และด้านบุคลากรควรมีการจัดอบรมหรือประชุมให้ความรู้เรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ข้อมูลเพิ่มเติม http://research.culture.go.th/ebook/ne189/files/assets/common/downloads/publication.pdf
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง