ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินความหลากหลายของทุเรียนพื้นบ้านเพื่อการคัดเลือก อนุรักษ์และการขยายพันธุ์: กรณีศึกษา อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร. จรัสศรี นวลศรี
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.กรกช นาคคนอง , ดร.เสาวภา ด้วงปาน , ดร.เจษฎา โสภารัตน์ , นางสาวรวีย์รัชต์ รักขันธ์ , นางอมรรัตน์ จันทนาอรพินทร์
คำสำคัญ ทุเรียนพื้้นบ้าน;การอนุรักษ์พันธุ์;ทองทุ่งโพธิ์;นางงาม
หน่วยงาน ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย คัดเลือกพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา โดยใช้ลักษณะสัณฐาน รสชาติ คุณภาพผล และเครื่องหมายโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์ได้ 2 พันธุ์ที่มีลักษณะเด่น เนื้อเหลือง หนา รสชาติอร่อยคือพันธุ์นางงาม 2 และทองทุ่งโพธิ์ จากการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและสารสำคัญ พบว่าทั้งสองพันธุ์มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูง สูงกว่าพันธุ์หมอนทองจากค่าเปรียบเทียบ จึงทำการขยายพันธุ์โดยวิธีการเสียบยอดเพื่อการเพิ่มจำนวนต้น และอนุรักษ์พันธุ์ต่อไป การศึกษานี้เป็นการคัดเลือกพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และยกระดับทุเรียนพื้นบ้านเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การประเมินความหลากหลายของทุเรียนพื้นบ้านเพื่อการคัดเลือก อนุรักษ์และการขยายพันธุ์: กรณีศึกษา อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง