ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Two-phase Anaerobic Treatment of Slaughterhouse Wastewater by CSTR-UASB System
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำสำคัญ Anaerobic digestion, Wastewater treatment, Slaughterhouse wastewater, CSTR, UASB
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย This study was conducted to investigate the slaughterhouse wastewater treatment by two-phase CSTR-UASB system. The optimum operational condition for acidification in a CSTR was 8 hr of HRT under non-pH control with a maximum percentage of acidification of 10.0% and volatile fatty acids production rate of 0.398 g COD/l.d. An operational OLR in the range of 2.11-2.43 kg COD/m3.d is suggested for slaughterhouse wastewater treatment. Biogas yield was 0.320-0.413 l/g CODremoved, maximum methane content of 61.0% and COD removal of 91.7% were obtained.
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง